خانم پریسا نبی پور

من با شرکت در این دوره تونستم کنترل امور رو در دست بگیرم برگ روی آب نبودم که هر باد، من رو به یک سمت ببره یک کشتی شدم که ناخدا داره و میتونه در هوای طوفانی هم حرکت به مقصد رو هرچند کمی سخت تر ولی باقدرت ادامه بده
این دوره بهم قدرت داد تا به همه ی گوشه و‌کنار های زندگی سرک بکشم و از ته همشون کم و کاستی ها رو در بیارم تا دونه دونه حلشون کنم

تسهیلگرم نعیمه جان مثل یک گل همیشه بهاربود .هر لحظه بوی خوش وجودش رو کنارم حس میکردم حتی بعد از تموم شدن دوره صمیمانه کنارم بود وتو عبور از بعضی طوفان ها همراهیم‌کرد تا جایی که رفیق شفیقم شد

همراهی صمیمانه نعیمه و عشقی که در  وجودش بود  کاملا خودش بودو این ویژگی باعث‌میشد در های قلبت رو براش باز کنی دوره ی بود که صرفا به خاطر هزینه همراهیت نمیکرد .عشق میداد ❤️

کسایی که میخوان حرکت کنن ولی نمیدونن از کجا ،کسایی که مشتاق پیشرفت و جلو رفتن هستن ولی موانع دلسردشون میکنه والبته کسایی که الکی بهانه میارن به هزاران دلیل کار نشدنیه این دوره رو حتما شرکت کنن